Travelzeed บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ราคา 8,500 บาท

Travelzeed บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
👉เยอรมัน
👉สวิสเซอร์แลนด์

อัตราค่าวีซ่าและบริการท่านละ 8,500 บาท
✔️สะดวก รวดเร็ว
✔️พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ
✔️มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

เอกสารเพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าเชงเก้น
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต เล่มปัจจุบัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ)
2. กำหนดการ การเดินทางของลูกค้า
3. เอกสารการจองโรงแรม
4. กรอกแบบฟอร์มการยื่นวีซ่า >> https://bit.ly/2UGOSOM

*หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติผลวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านั้น!

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://lin.ee/3LJM5pw

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :