Travelzeed บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ราคา 8,500 บาท

Post Views: 698 Travelzeed บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น  ?เยอรมัน ?สวิสเซอร์แลนด์ อัตราค่าวีซ่าและบริการท่านละ 8,500 บาท ✔️สะดวก รวดเร็ว ✔️พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ ✔️มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เอกสารเพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าเชงเก้น 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต เล่มปัจจุบัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ) 2. กำหนดการ การเดินทางของลูกค้า 3. เอกสารการจองโรงแรม 4. กรอกแบบฟอร์มการยื่นวีซ่า >> https://bit.ly/2UGOSOM *หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติผลวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านั้น! ? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก … Continue reading Travelzeed บริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ราคา 8,500 บาท