EU เห็นชอบ‼ ขึ้นราคาวีซ่าเชงเก้น มีผลบังคับใช้ต้นปี 2020

Post Views: 6,176 ใครกำลังวางแพลนไปเที่ยวยุโรปในช่วงนี้ คงต้องรีบตัดสินใจกันหน่อยแล้ว ก่อนค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นจะขึ้นราคาในเดือนมกราคมปีหน้า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สภาแห่งสหภาพยุโรป (EU Council) ได้ลงมติยอมรับขั้นสุดท้ายร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎด้านรหัสวีซ่าเชงเก้น (Visa Code) โดยการปฏิรูปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับการเดินทางของผู้ที่มีเหตุผลสมควร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองผู้ยื่นคําร้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและมั่นคงในอียู โดยจํากัดเฉพาะวีซ่าระยะสั้นสําหรับการพํานักในเขตเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ตามแถลงการของสภาสหภาพยุโรป ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช้งเก้นจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 33.3% จาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร … Continue reading EU เห็นชอบ‼ ขึ้นราคาวีซ่าเชงเก้น มีผลบังคับใช้ต้นปี 2020