วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น หนึ่งในสิ่งที่คนอยากเที่ยวยุโรป หรือคนที่ซื้อตั๋ว ทัวร์ยุโรป ต้องมีเพื่อที่จะสามารถผ่านเข้าแต่ละประเทศได้ ใครที่อยากไปเที่ยวยุโรป อยากไปดูสถาปัตยกรรมสวยๆ อย่าลืมศึกษาการขอวีซ่าเชงเก็น เตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมก่อนไปตะลุยยุโรปกัน

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร

วีซ่าเชงเก้น (Schengen) คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ สำหรับกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถเยือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และสามารถเดินทางได้ทุกประเทศตาม 26 ประเทศ ซึ่งไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ เพียงแค่ขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลักเป็นพอ 

วีซ่าเชงเก้น

เชงเก้น คืออะไร

เชงเก้น (Schengen) คือ ข้อตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม 26 ประเทศ สามารถเดินทางเข้าออกในแต่ละประเทศได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง (Passport) จึงเป็นที่ของคำว่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศ

วีซ่าเชงเก้นสามารถเข้าได้ทั้งหมด 26 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งแต่ละประเทศมีดังนี้

 1. ออสเตรีย
 2. เบลเยียม
 3. สาธารณรัฐเช็ค
 4. เยอรมนี
 5. เดนมาร์ก
 6. เอสโตเนีย
 7. กรีซ
 8. สเปน
 9. ฟินแลนด์
 10. ฝรั่งเศส
 11. ฮังการี
 12. อิตาลี
 13. สโลวาเกีย
 14. ลิทัวเนีย
 15. ลักเซมเบิร์ก
 16. ลัตเวีย
 17. มอลตา
 18. เนเธอร์แลนด์
 19. โปแลนด์
 20. โปรตุเกส
 21. สวีเดน
 22. สโลวาเนีย
 23. ลิกเตนสไตน์
 24. ไอซ์แลนด์
 25. นอร์เวย์
 26. สวิสเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส

กฏการขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น

สำหรับกฏการขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น ควรศึกษาแผนการเดินทางของเราหรือทัวร์ที่จะไป ซึ่งกฏการขอวีซ่ามี 2 ข้อ ดังนี้

 1. ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด เช่น แผนการทัวร์ยุโรปของเราเที่ยวที่ฝรั่งเศส 4 วัน, สวิสเซอร์แลนด์ 2 วัน และเยอรมัน 2 วัน ให้เลือกขอวีซ่าที่สถานทูตประเทศฝรั่งเศส
 2. ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่ไปถึง ในกรณีที่แผนการทัวร์ยุโรปแบ่งวันการเดินทางเท่ากันทุกวัน เช่น ฝรั่งเศส 4 วัน, สวิสเซอร์แลนด์ 2 วัน และเยอรมัน 2 วัน แต่เดินทางถึงประเทศแรกเป็นประเทศเยอรมันให้ขอยื่นวีซ่ากับประเทศเยอรมัน

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าเชงเก้น

1.กรอกใบคำร้องขอวีซ่า

เตรียมเอกสารทำวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตในประเทศที่จะไปเป็นหลัก อาทิ 

 • สถานทูตฝรั่งเศส – คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ – คลิก
 • สถานทูตเบลเยี่ยม – คลิก
 • สถานทูตเนเธอร์แลนด์ – คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐเช็ก – คลิ

การเตรียมเอกสารทำวีซ่า หลังจากการกรอกใบขอวีซ่า แล้วสามารถยื่นเอกสารที่สถานทูต โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง

2.พาสปอร์ต

ควรตรวจสอบอายุพาสปอร์ตว่าใกล้หมดอายุหรือยัง เพราะพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ ควรต่ออายุพาสปอร์ตให้เรียบร้อย และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า และควรเตรียมสำเนาไว้อย่างน้อย 2 ฉบับ หรือเตรียมพาสปอร์ตเก่าที่มีวีซ่าของประเทศอื่น เช่น อังกฤษหรืออเมริกา มาแสดงในวันที่สัมภาษณ์

3.รูปถ่าย

เตรียมรูปถ่ายขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยห้ามปรับแต่งรูปภาพ และรูปถ่ายต้องให้เห็นใบหูและคิ้ว ต้องเห็นองค์ประกอบใบหน้าชัดเจนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ 

4.หนังสือรับรองการทำงาน

  • พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัทเงินเดือนที่ได้รับ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • เจ้าของธุรกิจ: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร
  • นักศึกษา/นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันที่ศึกษา

วีซ่า

5.หนังสือรับรองทางการเงิน

หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 3 เดือนย้อนหลัง

6.เอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร

รวมรวมเอกสารต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องบิน รถไฟ ที่พัก ใช้หลักฐานการจองพอ ไม่ควรซื้อก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง

7.รายละเอียดแผนการเดินทาง

เตรียมรายละเอียดแผนการเดินทาง ตั้งแต่ การเดินทางเข้า-ออก ประเทศไหนบ้าง เขียนเป็นรายวันว่า แต่ละวันไปเที่ยวประเทศไหน เที่ยวที่ไหน พักที่ใด เดินทางอย่างไรอย่างละเอียด

8.หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาม ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน

หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า 

9.ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการทำซ่า ประมาณ 2,500 บาท

10.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต้องมีสำหรับการขอเอกสารวีซ่าเชงเก้น โดยต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร ทั้งนี้ควรหาประกันที่คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการคุ้มครองกับการเดินทาง เช่น กระเป๋าหายหรือไฟล์ท ดีเลย์ เป็นต้น

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น มีรายละเอียดดังนี้

ยุโรป

1.ตรวจสอบว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทไหน

สำหรับการเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องยื่นขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ โดยประเภทวีซ่าเชงเก้ามีดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)
 • วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa)
 • วีซ่านักเรียน (Study Visa)
 • วีซ่าเยี่ยมเยือนครอบครัว (Visa for visiting family)
 • วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ (Visa for official Visits)

2.ยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้งไปยังที่ใด

การยื่นขอวีซ่าขอวีซ่าเชงเก้น ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนในเชงเก้งที่ต้องการเดินทางเข้าไป ได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างไร โดยทั่วไปสามารถยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นไปยังสถานที่ต่อไปนี้

 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซาเชงเก้น
 • สถานทูต
 • สถานกงสุล

3.กรอกข้อมูลแบบฟอร์มคำขอวีซ่า

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มวีซ่าตามวัตถุประสงค์ ควรกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและตรงไปตรงมา โดยควรให้ความสำคัญกับคำแนะนำต่อไปนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรุ่นล่าสุด
 • พิมพ์แบบฟอร์มาสองชุด และเซ็นชื่อทั้งสองฟอร์ม
 • อย่าเว้นว่างในช่องคำถาม หากมีคำถามที่ไม่ตรงกับเคส ให้กรอกว่า NA (No Answer)

4.รับการสัมภาษณ์วีซ่า

ในการสัมภาษณ์วีซ่า จะถูกสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ วัตถุประสงค์การเดินทาง ต้องตอบคำถามด้วยความมั่นใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้น มีดังนี้เช่น

 • ประเทศที่ต้องการเดินทางไป
 • วัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไร แสดงสเตทเมนต์ธนาคาร
 • ทำงานที่บริษัทไหน ทำงานด้านอะไร
 • พำนักอยู่ในยุโรปนานเท่าไร

5.รอฟังผลการยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้น

หลังจากการยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้น โดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการ 15 วัน แต่บางครั้งอาจใช้เวลามากกว่านั้น โดยกระบวนการอาจยืดออกไประหว่าง 15-45 วัน ขึ้นอยู่กับในบางประเทศหรือขึ้นอยู่กับผู้ขอวีซ่าบางสัญชาติ

ไอซ์แลนด์

ขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศไหนง่ายที่สุด?

การขอวีซ่าเชงเก้นสามารถได้รับการอนุมัติ เพียงแค่มีความพร้อมด้านการเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงยืนยันให้เห็นได้ว่า เดินทางไปยุโรปด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสได้รับอนุมัติแล้ว โดยประเทศในเขตเชงเก้นที่อนุมัติวีซ่าได้ง่ายสุดดังนี้

 • ประเทศเอสโตเนีย
 • ประเทศลิทัวเนีย
 • ประเทศฟินแลนด์
 • ประเทศไอซ์แลนด์

ทั้ง 5 ประเทศที่อนุมัติวีซ่าเชงเก้นได้ง่ายสุด เกิดจากผู้ยื่นขอวีซ่ามีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่วุ่นวาย รวมถึงประเทศฟินแลนด์ที่มีการขอวีซ่าจำนวนมาก แต่อัตราการอนุมัติวีซ่าฟินแลนด์สูงมาก โดยมีเคสปฏิเสธเพียงแค่ 1.7% เท่านั้น ทำให้ผู้ที่ขอวีซ่าได้รับวีซ่าสูงมาก

สรุป วิธีการของ วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น สิ่งสำคัญที่ทุกคนที่อยากไปเที่ยวยุโรปต้องมี และควรศึกษาก่อนยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้น เช่น วัตถุประสงค์การไปยุโรป, ประเทศที่จะไป รวมถึงกฏการขอวีซ่า อย่างประเทศที่พำนักนานที่สุดหรือประเทศแรกที่จะไปยุโรป เป็นต้น สุดท้ายนี้ถ้าใครที่ศึกษาวีซ่าเชงเก้นแล้ว อย่าลืมศึกษาประเทศที่อยากไป Travelzeed พร้อมจะพาทุกคนไปด้วยกัน

Facebook Comments