ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์กี่เดือนห้ามขึ้นเครื่อง

สายการบิน ข้อห้ามขึ้นเครื่อง

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ชอบการท่องเที่ยวและการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนการเดินทางด้วยเครื่องบิน เพราะว่าการเดินทางระหว่างตั้งครรภ์นั้นก็มีข้อจำกัด ในสภาพอากาศบนที่สูงเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทั้งกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และบุตรภายในครรภ์

ดังนั้นก่อนการเดินทางเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าท้องกี่เดือนห้ามขึ้นเครื่องเพื่อจะได้ระวังและเพื่อความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ?

___________________________

สายการบินแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia / AirAsia X)

AirAsia / AirAsia X ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ในการเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องแจ้งอายุครรภ์ให้สายการบินทราบขณะทำการสำรองที่นั่งและที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
ระหว่าง 28 – 34 – ลงชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ กับสายการบิน
– แสดงใบรับรองแพทย์ที่อายุไม่เกิน 30 วันอันรับรองว่าสามารถเดินทางได้
35 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทางกับแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์

___________________________

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)

Cathay Pacific ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ในการเดินทางกับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
เกิน 28 ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ลงวันที่ไม่เกิน 10 วัน และระบุข้อมูลดังนี้
– ประมาณการจำนวนสัปดาห์การตั้งครรภ์
– วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้ (EDD – Estimated Due Date)
– มีสุขภาพดีและการตั้งครรภ์มีความก้าวหน้าตามปกติโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
– หากมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการเดินทาง ต้องขอใบอนุญาตทางการแพทย์จากคณะแพทย์ของสายการบินก่อนการเดินทางกลับ
*เพื่อความปลอดภัยสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากไม่มีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองแพทย์เลยกำหนดเวลาที่ระบุหรือไม่มีข้อมูลตามที่กำหนดไว้*
32 ขึ้นไป
(กรณีตั้งครรภ์บุตรหลายคน)
ไม่อนุญาตให้เดินทางกับสายการบิน
36 ขึ้นไป
(กรณีตั้งครรภ์บุตรคนเดียว)
ไม่อนุญาตให้เดินทางกับสายการบิน

___________________________

สายการบินการบินไทย (Thai Airways)

Thai Airways ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

สำหรับการบินไทยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ ดังนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
28 – 36 ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุกำหนดการคลอดและรับรองความปลอดภัยในการเดินทาง
36 ขึ้นไป (กรณีตั้งครรภ์บุตรคนเดียว) ไม่อนุญาตให้เดินทางกับสายการบิน
ครรภ์แฝดหรือครรภ์มีปัญหา ต้องขอใบอนุญาตทางการแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกาย
ในการเดินทางหรือความช่วยเหลือพิเศษ (MEDIF)

___________________________

สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

Nok Air ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
ต่ำกว่า 28 เดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
28 – 36 ต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าสามารถโดยสารเครื่องบินได้
36 ขึ้นไป สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

___________________________

สายการบินไลออนแอร์ (Lion Air)

Lion Air ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องแจ้งอายุครรภ์ให้สายการบินทราบขณะทำการสำรองที่นั่งและที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
28 เดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องใดๆ กับสายการบิน
28 – 35 ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันอายุครรภ์และระบุว่าสามารถโดยสารเครื่องบินได้ และใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 7 วันนับจากวันเดินทาง และต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องใดๆ กับสายการบิน
มากกว่า 35 สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

___________________________

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

Bangkok Airways ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
28 เดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
29 ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลระบุดังนี้
– ชื่อ – นามสกุล วันเกิดของผู้โดยสาร
– วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้
– วันที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน
– คำยืนยันการตั้งครรภ์ทารกคนเดียว หรือแฝด และการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
– คำยืนยันจากแพทย์ว่าผู้โดยสารมีสภาวะร่างกายที่สมบูรณ์สามารถเดินทางได้
– ระบุวันที่และรายละเอียดสำหรับการติดต่อแพทย์ผู้ทำการตรวจ
– ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร
* พนักงานของบริษัทหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารมีครรภ์หากเห็นว่าสภาวะของผู้โดยสารไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตามปกติ*
มากกว่า 35 สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

___________________________

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (Hong Kong Airlines)

Hong Kong Airlines ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
ต่ำกว่า 28 ปรึกษาสูตินรีแพทย์และขอคำแนะนำก่อนทำการจองและต้องมีใบรับรองแพทย์ติดตัวระหว่างเดินทาง
28 ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องออกให้ภายใน 7 วันก่อนวันเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์ต้องระบุข้อมูลดังนี้
– ประเภทของการตั้งครรภ์ว่าเป็นเดี่ยวหรือแฝด
– จำนวนสัปดาห์ที่คาดว่าเป็นอายุครรภ์
– วันที่คาดว่าจะคลอดบุตร
– การตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติและมีการพัฒนาโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
– มีการยืนยันว่าผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์สามารถเดินทางได้
*เพื่อความปลอดภัยสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากไม่มีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองแพทย์เลยกำหนดเวลาที่ระบุหรือไม่มีข้อมูลตามที่กำหนดไว้*
32 ขึ้นไป (กรณีตั้งครรภ์แฝด) สายการบินไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน
36 ขึ้นไป (กรณีตั้งครรภ์บุตรคนเดียว) สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
ผู้โดยสารที่เพิ่งคลอดบุตร ไม่ควรเดินทางในช่วง 7 วันแรกหลังคลอด

___________________________

สายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways)

Etihad Airways ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

ประเภทครรภ์ อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
บุตรคนเดียว 28 เดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
บุตรคนเดียว 29 – 36 ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยใบรับรองแพทย์จะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
– ออกและลงชื่อโดยแพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์
– ใช้กระดาษหัวจดหมายของคลินิก/โรงพยาบาลและ/หรือประทับตราโดยแพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์
– ใบรับรองแพทย์มีอายุ 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในช่วงการตั้งครรภ์ที่ถือว่ายอมรับได้สำหรับการเดินทาง
– ระบุว่าผู้โดยสารมีสภาพร่างกายแข็งแรงพอสำหรับการเดินทาง
– ระบุว่าเป็นการตั้งครรภ์แบบเดี่ยวหรือหลายคน
– ระบุจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์และวันกำหนดคลอด
– เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหรือภาษาอาหรับหรืออังกฤษ หากเป็นภาษาอื่นต้องมีการพิสูจน์ความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช็คอินของสายการบินเอทิฮัด
– ใบรับรองแพทย์จะต้องยอมรับได้และตรงตามเงื่อนไขข้างต้นตลอดช่วงเวลาของการเดินทาง (เที่ยวบินต้นทาง ขากลับ และหยุดพัก)
บุตรคนเดียว 37 ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทางกับสายการบิน
บุตรหลายคน 29 – 32 ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อมูลตามด้านบน
บุตรหลายคน 33 ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทางกับสายการบิน

___________________________

สายการบินไทเกอร์แอร์ (Tigerair)

Tigerair ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
30 – 34 ต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าอนุญาตให้โดยสารเครื่องบินได้ โดยใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออก และจะต้องแนบทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (โดยยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก) และต้องพกใบรับรองแพทย์ติดตัวระหว่างการเดินทางเพื่อการตรวจสอบในกรณีฉุกเฉิน
35 สัปดาห์ขึ้นไป สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

___________________________

สายการบินเจ็ทสตาร์ (Jetstar)

Jetstar ข้อควรรู้ 10 สายการบินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ (สัปดาห์) ข้อปฏิบัติ
28 ขึ้นไปหรือตั้งครรภ์แบบพิเศษ (บุตรหลายคน) จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นการยืนยันว่าอนุญาตให้เดินทางได้และพกติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องออกไม่เกิน 10 วันก่อนการเดินทาง
ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุข้อมูลดังนี้
– วันกำหนดคลอด
– ประเภทของการตั้งครรภ์
– ยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติในการตั้งครรภ์
36 ขึ้นไปหรือผู้มีความผิดปกติในการตั้งครรภ์ สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

___________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : travelblog.expedia

?รวมโปรแกรมทัวร์ : https://bit.ly/2Pl31fI

?Instragram : @travel_zeed

?Facebook https : https://www.facebook.com/Travelzeed/

?Youtube Channel : https://bit.ly/2J1yNfZ

?สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์ : https://line.me/R/ti/p/@travelzeed

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :