facebook
ข้อมูลการแจ้งชำระเงิน
บัญชีธนาคารรับโอน : ธนาคารกสิกรไทย สาขา ประตูน้ำปทุมวัน 026-8-81319-5 ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวลซี้ด จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาบ้านแอนด์ บียอนด์ ราชพฤกษ์ 066-1-05671-3 ชื่อบัญชี บจก. ทราเวลซี้ด
วันที่ชำระเงิน :
เวลา :
จำนวนเงิน (บาท) :
หลักฐานการโอน :

*ไฟล์ jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน2MB การแนบหลักฐานจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น


กรอกเลขที่ใบจองที่ต้องการชำระรายละเอียดอื่นๆ
รายละเอียดอื่นๆ:


รายละเอียดผู้แจ้งชำระเงิน
ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง :
อีเมล :
หมายเลขโทรศัพท์ :
*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน