facebook

Travelzeed.com ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บ และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการและนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา เพื่อควบคุมการใช้, ปกป้อง และปกปิดข้อมูลของท่านจากบุคคลภายนอก

นโยบายนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกเว็บไซต์ และทุกบริการในเครือของ Travelzeed.com โดยเราจะทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ, การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์

 

Travelzeed.com จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้า-ออกในการใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), ลำดับและทิศทางการใช้งานเว็บไซต์, ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในกรณีที่ บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น


Travelzeed.com เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ ดังนี้
(ก) เพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการ
(ข) เพื่อสำรองข้อมูลของท่านไว้ ในกรณีที่ท่านร้องขอข้อมูลของท่านเข้ามา
(ค) เพื่อวัดความสนใจ และความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ
(ง) เพื่อใช้ในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ๆ
(จ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้ตรงกับคุณลักษณะ และความความต้องการของท่าน

 

โดยข้อมูลที่เก็บอาจรวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ e-mail หรือข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยบริษัทฯจะไม่ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

คุกกี้ (Cookies) มีไว้เพื่อช่วยให้การให้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์แก่ท่านมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ในการการควบคุมและเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Browser ของท่าน และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน โดยคุกกี้ เหล่านี้จะได้รับการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของบริษัทฯ ทำให้มีความปลอดภัยสูง คุกกี้ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ